Jak znaleźć informacje dotyczące spółek belgijskich

Jaka korzyść płynie z posi­ada­nia tych informacji?

Kiedy spółki pol­skie naw­iązują kon­takty hand­lowe z bel­gi­jskimi part­nerami, często zdarza się, że nie dys­ponują one żad­nymi infor­ma­c­jami doty­czą­cymi kon­tra­henta. W takim przy­padku bardzo użyteczne będzie ziden­ty­fikowanie bel­gi­jskiego part­nera i określe­nie jego pro­filu. Te infor­ma­cje mają też bardzo istotne znacze­nie dla Polaków rezy­du­ją­cych w Bel­gii. Na przykład jeżeli Polacy są zatrud­nieni jako tak zwani asso­ciés act­ifs w spółkach prawa bel­gi­jskiego, nierzadko bywa, że nie dys­ponują oni żad­nymi informacjami.

Co zaw­ier­ają te informacje?

Pub­licznie dostępne infor­ma­cje doty­czące przed­siębiorstw bel­gi­js­kich zaw­ier­ają dane o numerze spółki, VAT, o akcie założy­ciel­skim przed­siębiorstwa i późniejszych zmi­anach, w tym także o zmi­anach doty­czą­cych kap­i­tału, akcjonar­iuszy, prawa do reprezen­tacji, siedz­iby i rozliczeń rocznych itp. Zasad­niczo bilans zde­ponowany w banku nar­o­dowym (la banque nationale) jest również dostępny do wglądu.

Gdzie szukać tych infor­ma­cji w Internecie?

W Bel­gii ist­nieje wiele stron inter­ne­towych dają­cych dostęp do tych infor­ma­cji. Na przykład strona www.just.fgov.be, dostępna po fran­cusku, fla­mandzku i niemiecku, dostar­cza bazy danych zaw­ier­a­jącej ref­er­encje przed­siębiorstw (struk­turę, powołanie, dymisję, reprezen­tację spółki, skład rozliczeń rocznych itp.) od 1983 roku. Są tam również linki do aktów odnoszą­cych się do przed­siębiorstw, które pub­likowane są od 1 wrześ­nia 2002 roku. La Banque car­refour des entre­prises również dostar­cza wielu infor­ma­cji (kom­pe­tencje zawodowe i pod­sta­wowa zna­jo­mość zarządza­nia) na stronie www.statbel.fgov.be. Wresz­cie rozliczenia przed­siębiorstw, zde­ponowane w banku nar­o­dowym, są dostępne na stronie www.nbb.be w menu cen­trale des bilans.

Informacja dotycząca plików cookies. Pliki cookies są używane do prawidłowego działania tej strony. Oznacza to, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.Ustawienia te można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dowiedz się wiecej. Zamknij