Nasza kancelaria

  Nasza kance­laria prawna spec­jal­izuje się w prawie gospo­dar­czym, zarówno bel­gi­jskim jak i europejskim.

  Świad­czymy usługi prawne dla klien­tów z wielu państw, w tym z Bel­gii oraz Pol­ski takich jak firmy pry­watne, insty­tucje pub­liczne, organy admin­is­tracji państ­wowej oraz osoby fizyczne.

  Obsługu­jemy klien­tów w j. pol­skim, ang­iel­skim, fran­cuskim oraz niderlandzkim.

  Dziedziny, w których się spec­jal­izu­jemy są następujące :

  prawo hand­lowe
  prawo spółek
  prawo włas­ności intelek­tu­al­nej
  prawo dys­try­bucji
  prawo budowlane
  prawo inwest­y­cji i roz­woju nieru­chomości
  prawo pracy
  prawo podatkowe
  arbi­traż i mediacje

  W Bel­gii nie ma rozróżnienia między adwokatem a radcą prawnym. Wszys­tkie osoby zapisane do izby prawniczej mają tytuł adwokata oraz mogą reprezen­tować swoich klien­tów we wszys­t­kich bel­gi­js­kich sądach pier­wszej i drugiej instancji.

  Informacja dotycząca plików cookies. Pliki cookies są używane do prawidłowego działania tej strony. Oznacza to, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.Ustawienia te można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dowiedz się wiecej. Zamknij