Wybrane przykłady ostatnich spraw

  • obsługa prawna inwest­y­cji na rynku nieru­chomości rzędu 15.000.000 euro przez zagraniczny pod­miot prawa publicznego
  • reprezen­tacja w postępowa­niu sądowym pol­skiej firmy w sek­torze prze­mysłu stalowego w sporze o wartości rzędu 2.000.000 euro, w którym jest obec­nych kilka­naś­cie stron z Bel­gii oraz różnych państw europejskich
  • reprezen­tacja w postępowa­niu przed sądem gospo­dar­czym pol­skiej firmy w sek­torze odnaw­ial­nych źródeł energii  w sporze prze­ci­wko kon­tra­hen­towi z Bel­gii o wartości około 1.000.000 euro
  • doradztwo podatkowe oraz w zakre­sie prawa spółek i prawa społecznego dla pol­s­kich firm prowadzą­cych dzi­ałal­ność na tere­nie Belgii
  • reprezen­tacja prawna przed sądami w Bel­gii pol­skiej pub­licznej spółki trans­portowej w skom­p­likowanym sporze, w którym uczest­niczyło kilka stron z Europy oraz z poza Unii Europejskiej
  • reprezen­tacja prawna przed sądami w Bel­gii pol­s­kich spółek w ramach sporów z kon­tra­hen­tami z Bel­gii (sek­tory pro­dukcji mebli, mate­ri­ałów budowlanych, rolniczo-spożywcze, met­alur­giczne) o wartości od kilku­nastu do kilkuset tysięcy euro

  Informacja dotycząca plików cookies. Pliki cookies są używane do prawidłowego działania tej strony. Oznacza to, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.Ustawienia te można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dowiedz się wiecej. Zamknij