Zespół

   

  Frédéric Miszewski ukończył stu­dia prawnicze na Uni­ver­site Catholique de Lou­vain oraz uczest­niczył w wymi­anach na Uni­w­er­syte­cie Hum­boldta w Berlinie i na Uni­w­er­syte­cie Fil­ip­ińskim w Manili.

  Uzyskawszy dyplom z wyrożnie­niem na Uni­ver­site Catholique de Lou­vain, swoje pier­wsze kroki zawodowe zaczął staw­iać w Polsce.

  Po powro­cie do Bel­gii oraz przepra­cow­a­niu kilku lat jako adwokat w renomowanych między­nar­o­dowych kance­lar­i­ach spec­jal­izu­ją­cych się w prawie gospo­dar­czym, otworzył swoją własną kance­larię na początku 2005 r. oraz zajął się doradztwem w zakre­sie prawa gospo­dar­czego, skierowanym do licznej pol­skiej klienteli.

  Frédéric Miszewski zbu­dował wielo­funkcyjną i bardzo solidna ekipę nieza­leżnych współpra­cown­ików, która pozwala mu doradzać i reprezen­tować wiele spółek pry­wat­nych i pub­licznych, insty­tucji pub­licznych oraz osób pry­wat­nych, zarówno bel­gi­js­kich jak i zagranicznych, w Bel­gii oraz poza jej granicami.

  Frédéric Miszewski jest członkiem Belgijsko-Polskiej Izby Hand­lowej (BEPOLUX) w Brukseli.

  Bardzo dokładny w anal­izie i prowadze­niu sporów sądowych oraz negoc­jacji. Zachowuje prag­maty­czne pode­jś­cie do zagad­nień, które zostały mu powier­zone, z dbałoś­cią wyjaś­nia swoim klien­tom pro­ce­dury prawne, aby zbu­dować relacje oparta na zau­fa­niu i opty­mal­nej komunikacji.

  W tym celu odbył wiele kursów z zakresu komu­nikacji oraz medi­acji cywilnej i hand­lowej. Jest również lau­re­atem nagrody Boels w dziedzinie obrony prawnej (plaidoirie).  Thibault SWENNEN
  Adwokat
  Tel : +32 2 647 98 80
  Fax : +32 2 647 83 96
  E-mail : t.swennen@avocat.be

  Urod­zony w 1973, mece­nas Thibault SWENNEN ukończył prawo na Uni­w­er­syte­cie w Bruk­seli w 1998. Mece­nas posi­ada również dyplom z zarządza­nia podatkowego ze Szkoły Hand­lowej Solvay z 2000 oraz tytuł doradcy podatkowego uzyskanego w Insty­tu­cie księ­gowych i dorad­ców podatkowych z 2005.

  Thibault SWENNEN rozpoczął kari­erę w Ernst & Young, gdzie spędził 10 lat. Na początku pra­cował w dziale „Expa­tri­ate”, w którym zaj­mował się planowaniem podatkowym dla osób fizy­cznych oraz spec­jal­nym sta­tusem ‘expa­tri­ate’. Następ­nie pra­cował w dziale „Cor­po­rate Tax”, w którym doradzał fir­mom w iden­ty­fikacji ryzyka podatkowego, prob­lemów wynika­ją­cych z pod­wójnego opo­datkowa­nia oraz deklarac­jach podatkowych spółek. Thibault SWENNEN pra­cował również w dziale rozwiazy­wa­nia sporów podatkowych, w którym zaj­mował się postepowa­ni­ami w zakre­sie zobow­iązań podatkowych wszczy­nanych przez administracje.

  W 2007 porzu­cił świat biz­nesu aby wykony­wać wyłącznie zawód adwokata.

  Pre­cyzyjny i dokładny, dzięki swo­jemu 15-letniemu doświad­cze­niu w prawie podatkowym, mece­nas Thibault SWENNEN doradza małym i śred­nim przed­siębiorstwom planu­ją­cym ulokować siedz­ibę na tere­nie Bel­gii w wyborze opty­mal­nych struk­tur dla firmy. Mece­nas infor­muje o kon­sek­wenc­jach podatkowych transakcji przeprowadzanych w Bel­gii oraz pomaga w załatwia­niu wszel­kich for­mal­ności podatkowych na tere­nie kraju.

  Nieugięty, a zarazem elasty­czny, mece­nas Thibault SWENNEN stara się znaleźć w miarę możli­woś­ciowości pol­ubowne rozwiązanie sporu z admin­is­tracja podatkowa oraz unikać długich i kosz­townych sporów. Kiedy jed­nak porozu­mie­nie nie jest możliwe, mece­nas wytr­wale broni swoich klien­tów w sądzie.  Gre­gory UYTTENHOVE

  Adwokat
  Tel. : +32 2 641 17 06
  Fax : +32 2 649 95 41
  E-mail : gregory.uyttenhove@skynet.be

  Urod­zony w Gan­dawie w 1978, mece­nas Gre­gory Uyt­ten­hove ukończył prawo na Uni­w­er­syte­cie w Gan­dawie w 2003. We wrześniu 2003 został wpisany na listę adwokatów w Bruk­seli a od 1 sty­cz­nia 2007 fig­u­ruje również na liś­cie adwokatów nieirlandzkojęzycznych.

  Mece­nas spec­jal­izuje się w sprawach cywilnych i hand­lowych. Obsługuje zarówno duże kor­po­racje, małe i śred­nie przed­siębiorstwa jak i osoby pry­watne. Mece­nas Uyt­ten­hove broni swoich klien­tów w sądach na tere­nie całego kraju, zarówno w j. nider­landzkim jak i fran­cuskim. Mimo, iż w spo­rach jest zwolen­nikiem pol­ubownych rozwiązań, jego doskon­ała zna­jo­mość postepowa­nia sądowego oraz pro­ce­dur prawnych pozwalają na najlep­szą obronę swo­jego klienta.

  Jego dziedziny prawa to sze­roko pojęte prawo biz­ne­sowe (prawo eko­nom­iczne, prawo hand­lowe, prawo ubez­pieczeń, prawo spółek, …) oraz prawo cywilne (prawo umowne, prawo zobow­iązań, prawo nieruchomościowe).  Vences­las WORONOFF

  Adwokat
  Tel. : +32 2 743 40 32
  Fax. : +32 2 512 94 20
  E-mail: v.woronoff@avocat.be

  Urod­zony w Etter­beek w 1978, mece­nas Woronoff ukończył prawo na Katolickim Uni­w­er­syte­cie w Lou­vain w 2002. Następ­nie stu­diował rok na Uni­w­er­syte­cie w Leu­ven (spec­jal­iza­cja: Rozwiązy­wanie sporów między­nar­o­dowych). Swoja prak­tykę jako adwokat rozpoczął w 2003.

  Mece­nas Woronoff spec­jal­izuje się w prawie cywilnym, karnym oraz hand­lowym (prawo upadłoś­ciowe, odzyski­wanie należności,…).

  Prowadzi obsługę prawna w j. fran­cuskim oraz niderlandzkim.

  Informacja dotycząca plików cookies. Pliki cookies są używane do prawidłowego działania tej strony. Oznacza to, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.Ustawienia te można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dowiedz się wiecej. Zamknij