Umowa agencyjna

    Sta­tus agenta hand­lowego różni się od sta­tusu dys­try­b­u­tora. Agent hand­lowy „B” dzi­ała w imie­niu i na rzecz pro­du­centa „P”. Agent hand­lowy nie nabywa włas­ności towarów przez­nac­zonych dla ostate­cznego odbiorcy i tym różni się od dys­try­b­u­tora, który kupuje na własny rachunek i na własne ryzyko pro­dukty w celu późniejszej ich odsprzedaży swoim klien­tom. Agent hand­lowy negocjuje oraz ewen­tu­al­nie zaw­iera w imie­niu pro­du­centa umowy kupna sprzedaży, wyna­jmu lub świad­czenia usług. Pon­adto wyna­grodze­nie agenta hand­lowego wypła­cane jest w formie prow­izji (na przykład w zależności od ceny nal­ic­zonej klien­towi przez pro­du­centa), pod­czas gdy wyna­grodze­nie dys­try­b­u­tora odpowiada różnicy między ceną, jaką zapłacił za zaku­pi­ony towar, a ceną, jaką nal­icza swoim klien­tom. Sta­tus agenta hand­lowego podlega ochronie na mocy ustawy z 13 kwiet­nia 1995 roku, która przewiduje, że po rozwiąza­niu umowy agent hand­lowy ma prawo do odszkodowa­nia z tego tytułu, jeśli zdobył dla pro­du­centa nowych klien­tów lub znacząco zwięk­szył obroty hand­lowe z ist­nieją­cymi klien­tami, pod warunk­iem, że te dzi­ała­nia mogą jeszcze przys­porzyć istot­nych dochodów producentowi.

    Informacja dotycząca plików cookies. Pliki cookies są używane do prawidłowego działania tej strony. Oznacza to, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.Ustawienia te można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dowiedz się wiecej. Zamknij