Umowa dystrybucyjna

    Z reguły w ramach umowy dys­try­bucyjnej dostawca pol­ski (pro­du­cent „P”) zapew­nia dys­try­b­u­torowi bel­gi­jskiemu (dys­try­b­u­tor „B”) prawo do sprzedaży pro­duk­tów „P”, w imie­niu „B” i na rzecz „B” (takimi dys­try­b­u­torami są na przykład deal­erzy samo­chodów). Ryzyko gospo­dar­cze takiego przed­sięwz­ię­cia spoczywa wyłącznie na spółce „B”, która po zapłace­niu pro­du­cen­towi „P” za pro­dukty „P” musi następ­nie je odsprzedać na rynku bel­gi­jskim. Umowa dys­try­bucyjna jest „umową ramową”, która określa wza­jemne prawa i obow­iązki stron, na przykład: zobow­iązanie pro­du­centa „P” do dostar­czenia wystar­cza­jącej ilości pro­duk­tów „P”, zag­waran­towanie wyłączności tery­to­ri­al­nej dys­try­b­u­torowi „B” (na przykład na tery­to­rium Bel­gii i Luk­sem­burga), zobow­iąza­nia dys­try­b­u­tora „B” doty­czące osiąg­nię­cia określonego poziomu sprzedaży, orga­ni­za­cji sprzedaży, reklamy, wyłącznego zaopa­try­wa­niu się u „P” itd. Dys­try­b­u­tor jest więc kimś więcej niż tylko zwykłym sprzedawcą. Do umów dys­try­bucyjnych mają zas­tosowanie ogólne zasady prawa umów, nato­mi­ast rozwiązanie takich umów podlega przepi­som ustawy chroniącej dys­try­b­u­torów dzi­ała­ją­cych na tery­to­rium Bel­gii. Ustawa z 27 lipca 1961 roku, doty­cząca jed­nos­tron­nego wypowiedzenia umów o dys­try­bucję wyłączną zawartych na czas nieokreślony, przewiduje w pewnych przy­pad­kach odszkodowanie, na przykład w przy­padku braku lub niewystar­cza­jącego okresu wypowiedzenia oraz w pewnych okolicznoś­ci­ach, dodatkowe odszkodowanie, ustalone w zależności od następu­ją­cych ele­men­tów: znaczącego pow­ięk­szenia klien­teli, kosztów ponie­sionych przez dys­try­b­u­tora, będą­cych źródłem korzyści dla pro­du­centa po rozwiąza­niu umowy (na przykład kosztów reklamy) oraz kosztów związanych ze zwol­nieni­ami pra­cown­ików z uwagi na zaprzes­tanie dys­try­bucji. Okres wypowiedzenia wynoszący nawet dwa lub trzy lata wiąże się z wysokim odszkodowaniem z tego tytułu, a odszkodowanie z uwagi na znaczące pow­ięk­sze­nie klien­teli może odpowiadać, na przykład, wysokości śred­nich rocznych dochodów netto lub 10% obrotu z roku poprzedza­jącego zaprzes­tanie dystrybucji.

    Informacja dotycząca plików cookies. Pliki cookies są używane do prawidłowego działania tej strony. Oznacza to, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.Ustawienia te można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dowiedz się wiecej. Zamknij