Delegowanie pracowników zagranicznych do Belgii

Lib­er­al­iza­cja zasad doty­czą­cych reg­u­lacji pracy na obszarze Unii Europe­jskiej jest ważnym środ­kiem do osiąg­nię­cia jed­no­litego rynku. Trak­tat o Unii Europe­jskiej ustanawia swo­bodny przepływ pra­cown­ików, który doty­czy osób fizy­cznych, wol­ność zakłada­nia i prowadzenia przed­siębiorstw oraz swo­bodne świad­cze­nie usług.

Informacja dotycząca plików cookies. Pliki cookies są używane do prawidłowego działania tej strony. Oznacza to, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.Ustawienia te można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dowiedz się wiecej. Zamknij