Swoboda świadczenia usług

    W ramach swo­bod­nego świad­czenia usług została zaadop­towana dyrek­tywa z 12 grud­nia 2006 r. zwana dyrek­tywą usłu­gową, która ustanow­iła zasadę wol­nego świad­czenia usług na tere­nie UE, od której jed­nak ist­nieją ważne wyjątki. Otóż państwa członkowskie mają prawo narzu­cić dodatkowe obow­iązki, które nie mogą mieć na celu dyskrymi­nacji obcokra­jow­ców, a muszą być uważane za koniecznie i pro­por­cjon­alne do osiąg­nię­cia wyz­nac­zonego celu. Dodatkowe obciąże­nia mogą być ustanowione w imię porządku pub­licznego, bez­pieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska.

    Informacja dotycząca plików cookies. Pliki cookies są używane do prawidłowego działania tej strony. Oznacza to, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.Ustawienia te można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dowiedz się wiecej. Zamknij