Swobodny przepływ pracowników

    Celem jest ułatwie­nie dostępu do pracy we wszys­t­kich  państ­wach członkows­kich uni­jnym oby­wa­telom. Trak­tat zabra­nia „wszelkiej dyskrymi­nacji na pod­stawie nar­o­dowości w kwestii zatrud­nienia, wyna­grodzenia oraz pozostałych warunków pracy”. Należy rozróżnić pra­cown­ików, którzy są zatrud­nieni i wykonują swoją pracę na tere­nie jed­nego państwa członkowskiego od pra­cown­ików, którzy są zatrud­nienia w jed­nym państ­wie członkowskim oraz dele­gowani tym­cza­sowo do pracy na teren innego państwa. Nie ma prob­lemu, jeżeli chodzi o normy stosowane w pier­wszym przy­padku, gdyż w zasadzie ogól­nej mają zas­tosowanie normy państwa, w którym pra­cown­icy wykonują swoje obowiązki.

    Informacja dotycząca plików cookies. Pliki cookies są używane do prawidłowego działania tej strony. Oznacza to, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.Ustawienia te można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dowiedz się wiecej. Zamknij