Konflikt wspólników w spółce z o.o.

    W przy­padku zaist­nienia kon­fliktu między wspól­nikami pry­wat­nej spółki z o.o. (SPRL) prowadzącego do zakłóce­nia jej dzi­ałal­ności lub uniemożli­wia­jącego jej dal­sze funkcjonowanie, prawo przewiduje następu­jące rozwiąza­nia: Prośba do sądu o wydanie zarządzeń tym­cza­sowych – jest to rozwiązanie, które powinno być zas­tosowane w try­bie naty­ch­mi­as­towym, tzn. w momen­cie zaist­nienia obawy o możli­wość poważnego zagroże­nia wyma­ga­jącego naty­ch­mi­as­towego pod­ję­cia decyzji przez wymiar spraw­iedli­wości. Prośba tego typu może być złożona, przykład­owo, przez wspól­nika mającego mniejs­zość udzi­ałów w spółce, przez osobę zarządza­jącą, lub jej spad­ko­bier­ców. Przykłady środ­ków tym­cza­sowych – w przy­padku całkowitego zablokowa­nia firmy ist­nieje możli­wość wys­tąpi­enia o przy­dzie­le­nie tym­cza­sowego zarządcy. Z reguły jest to adwokat lub księ­gowy. Zadanie rzec­zonego zarządcy jest określone i kon­trolowane przez sędziego. Z reguły polega ono na zarządza­niu firmą – w sze­rokim znacze­niu tego słowa – przez czas określony, w trak­cie którego możliwe jest pogodze­nie się wspól­ników bądź zgłosze­nie firmy do lik­widacji. Jest to bardzo poważne rozwiązanie, bowiem zarządza­jący firmą zostają zastąpi­eni przez tym­cza­sowego zarządcę, który reprezen­tuje spółkę wobec osób trze­cich, co może prowadzić niekiedy do całkowitej utraty zau­fa­nia wobec firmy. Ist­nieją również inne rozwiąza­nia tym­cza­sowe, jak np. zaw­iesze­nie skutków decyzji pod­jętej przez walne zgro­madze­nie, wprowadze­nie zakazu odstępowa­nia czyn­nych udzi­ałów w fir­mie, wyz­nacze­nie eksperta odpowiedzial­nego za sprawdze­nie księ­gowości itd. Pro­ce­dura wyk­luczenia wspól­nika – jeden lub kilku wspól­ników mają­cych udzi­ały stanow­iące w sumie 30 % głosów, może zażą­dać na drodze sądowej, z uza­sad­nionych powodów, sce­dowa­nia przez innego wspól­nika posi­adanych przez niego udzi­ałów. Ocena, czy zaist­ni­ały „uza­sad­nione powody”, należy do sędziego. Warto zapamię­tać, że np. poważna niez­goda pomiędzy wspól­nikami może stanowić taki właśnie powód. Sędzia z reguły wyz­nacza eksperta, który określa wartość odstępowanych udzi­ałów. Pro­ce­dura wyco­fa­nia – każdy ze wspól­ników, nieza­leżnie od liczby posi­adanych głosów, może z uza­sad­nionych powodów zażą­dać na drodze sądowej, by wspól­nicy będący odpowiedzialni za wys­tąpi­e­nie tych powodów wyco­fali wszys­tkie swoje udzi­ały. Np. zasąd­zono, że wyko­rzys­tanie środ­ków firmy na rzecz niek­tórych wspól­ników lub w celach pry­wat­nych może stanowić uza­sad­niony powód do zas­tosowa­nia tej pro­ce­dury. Wartość udzi­ałów, podob­nie jak w przy­padku wyk­luczenia wspól­nika, jest z reguły sza­cow­ana przez eksperta, którego wyz­naczył sędzia.

    Informacja dotycząca plików cookies. Pliki cookies są używane do prawidłowego działania tej strony. Oznacza to, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.Ustawienia te można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dowiedz się wiecej. Zamknij