Aspekt finansowy umowy najmu

    Czynsz budynku przez­nac­zonego na dzi­ałal­ność hand­lową lub rzemieśl­niczą jest usta­lany dowol­nie przez strony i może być oczy­wiś­cie corocznie indek­sowany. Odstępne jest sumą, którą loka­tor godzi się zapłacić w momen­cie zawar­cia umowy, nieza­leżnie od innych zobow­iązań. Według zami­arów stron może ono stanowić bądź suple­ment czyn­szu płatny z góry, bądź też może pokry­wać koszty inne niż czynsz, takie jak kon­tynu­acja uprzed­nio rozpoczę­tych prac lub uprzy­wile­jowana sytu­acja wyna­j­mowanej nieru­chomości. W intere­sie stron leży prze­jrzyste tego spre­cy­zowanie. Można zas­trzec sobie opłatę odstęp­nego nieza­leżnie od wykupu lub nie akty­wów hand­lowych firmy. Tak jak widzieliśmy to poprzed­nio, umowa o najem lokalu do celów hand­lowych jest zaw­ier­ana na określony prawem okres dziewię­ciu lat. Prawo przewiduje jed­nakże w bardzo dokład­nie określonych warunk­ach rewizję czyn­szu najmu po upły­wie trzech lat. Możli­wość przeprowadzenia rewizji czyn­szu jest zas­trzeżona imper­aty­wnie zarówno wyna­jemcy, jak i loka­torowi. Prawo przewiduje, że po zakończe­niu każdego trzyle­cia strony mogą poprosić sędziego pokoju o rewizję czyn­szu najmu. Aby doma­gać się tej rewizji, wniosko­dawca powinien przedłożyć dowód na to, że ze względu na nowe okoliczności nor­malna wartość wyna­j­mowanej nieru­chomości dla oblicza­nia czyn­szu jest wyższa lub niższa o przy­na­jm­niej 15 proc. od czyn­szu. Ta zmi­ana nie jest według prawa pow­iązana z dochodowoś­cią wyna­j­mowanych do celów hand­lowych lokali, która zależy od tal­entu hand­lowego (lub jego braku) ich loka­tora. Czym są wspom­ni­ane nowe okoliczności? Są to wszys­tkie obiek­ty­wne okoliczności mające wpływ na wartość dzierżaw­czą nieru­chomości, których nie można było przewidzieć w momen­cie usta­la­nia wysokości czyn­szu, takie jak nieprzewidziany rozwój dziel­nicy lub nieko­rzystna ewolucja dziel­nicy w kon­sek­wencji dłu­gotr­wałych robót dro­gowych. Prak­ty­cznie kiedy jedna ze stron przedłoży wystar­cza­jąco dużo ele­men­tów dowodowych, które mogą dać do zrozu­mienia, że pod­wyżka o przy­na­jm­niej 15 proc. ist­nieje, sędzia pokoju odwoła się do opinii eksperta. Prośba o rewizję wysokości czyn­szu musi koniecznie być wnie­siona pod­czas ostat­niego kwartału danego trzyle­cia do sędziego pokoju okręgu, w którym usy­tuowana jest nieru­chomość. Sędzia pokoju orzeknie według słuszności o ustal­e­niu zrewid­owanego czyn­szu. Po rozpoczę­ciu pro­ce­dury strony mogą również ustalić nową wysokość czyn­szu polubownie.

    Informacja dotycząca plików cookies. Pliki cookies są używane do prawidłowego działania tej strony. Oznacza to, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.Ustawienia te można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dowiedz się wiecej. Zamknij