Czas trwania

    Czas trwa­nia najmu hand­lowego nie może być krót­szy niż dziewięć lat. Dziewięć lat to okres ustanowiony przez prawo, nieza­leżnie od tego, czy umowa jest pisemna czy ustna. Okres ten doty­czy również lokalu przez­nac­zonego na mieszkanie, jeśli ten stanowi część całości zaw­ier­a­jącej placówkę hand­lową, pod warunk­iem, że lokale te należą do tego samego właś­ci­ciela. Jeśli jed­nak loka­tor pod­pisuje umowę o najem na krót­szy okres, może zawsze powołać się na prawo i prowadzić swoją dzi­ałal­ność gospo­dar­czą przez okres dziewię­ciu lat. Ale jedynie loka­tor ma to prawo. Wyna­jemca, który narzu­ciłby najem na krót­szy okres, nie może wyma­gać od swo­jego loka­tora przedłuże­nia najmu poza ter­min zawarty w umowie. Prawo nie zabra­nia stronom zawar­cia umowy najmu dla dzi­ałal­ności hand­lowej na okres dłuższy od dziewię­ciu lat. W tym wypadku umowa musi być sporząd­zona przez notar­iusza. Jeśli hand­lowiec prag­nie pod­na­jąć nieru­chomość przez­nac­zoną na jego dzi­ałal­ność, nie może tego zro­bić na okres przekracza­jący czas trwa­nia głównego najmu, który wynosi zawsze dziewięć lat. Jest więc bardzo ważne, aby subloka­tor wiedział, z jakim dniem wygasa główna umowa najmu. Jeśli loka­tor nie poprosił o odnowie­nie umowy najmu, kończy się on automaty­cznie z upły­wem dziewię­ciu lat, chyba że loka­tor, po wygaśnię­ciu umowy o najem, został w posi­ada­niu wyna­j­mowanych miejsc. W tym wypadku umowa o najem staje się umową o najem na okres nieokreślony. Jed­nakże zgod­nie z prawem loka­tor może prz­er­wać umowę o najem pod koniec każdego trzylet­niego okresu poprzez wypowiedze­nie umowy sześć miesięcy wcześniej pis­mem urzę­dowym doręc­zonym przez komornika lub lis­tem pole­conym wysłanym pocztą. Nie jest on zobow­iązany do poda­nia przy­czyn, z jakich chce zakończyć umowę o najem, i w tym wypadku nie jest winien żad­nego odszkodowa­nia. Strony mogą również zakończyć umowę o najem w każdym momen­cie, ale prawo narzuca bardzo rygo­rysty­czny warunek: ich zgoda musi być stwierd­zona aktem notar­i­al­nym lub oświad­cze­niem złożonym u sędziego pokoju kan­tonu, w którym zna­j­dują się lokale hand­lowe. Umowa o najem może między innymi pozwalać wyna­jemcy na zakończe­nie umowy po wygaśnię­ciu każdego trzylet­niego okresu na dokład­nie spre­cy­zowanych warunk­ach, po wypowiedze­niu złożonym rok wcześniej pis­mem urzę­dowym doręc­zonym przez komornika lub lis­tem pole­conym wysłanym pocztą. Ta możli­wość musi w rzeczy samej być spec­jal­nie uzgod­niona i jest wykon­alna tylko wtedy, kiedy wyna­jemca prag­nie rzeczy­wiś­cie prowadzić sam dzi­ałal­ność hand­lową w budynku lub umożli­wić jej wykony­wanie osobom cytowanym przez prawo (jego potomstwu, jego zaadop­towanym dzieciom lub przod­kom, jego małżonkowi, jego potomstwu, przod­kom oraz zaadop­towanym dzieciom lub też spółce osób, w której czynni wspól­nicy lub wspól­nicy posi­ada­jący co najm­niej trzy czwarte kap­i­tału są z wyna­jemcą lub jego małżonkiem spokrewnieni lub spowinowaceni lub też pozostają w związku adopcji). Wszys­tko to musi być jasno powiedziane w umowie, która musi cytować przepisy prawne. Zer­wanie umowy o najem może mieć miejsce w wypadku sprzedaży budynku przez wyna­jemcę. Nowy właś­ci­ciel ma trzy miesiące na ofic­jalne powiadomie­nie o wypowiedze­niu po obow­iązu­ją­cym osiem­nas­tomiesięcznym okre­sie. W tych dwóch przy­pad­kach loka­tor być może mieć prawo do odszkodowa­nia, które może osiągnąć wysokość trzylet­niego czyn­szu. Loka­tor dys­ponuje rocznym okre­sem, aby wszcząć powództwo. Każdy loka­tor, którego umowa o najem się kończy, może zostawić na lokalach przez okres sześ­ciu miesięcy po jego wyprowadze­niu się widoczne zaw­iadomie­nie wskazu­jące miejsce, do którego przeniósł swoje przedsiębiorstwo.

    Informacja dotycząca plików cookies. Pliki cookies są używane do prawidłowego działania tej strony. Oznacza to, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.Ustawienia te można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dowiedz się wiecej. Zamknij