Zasady ogólne

    W pier­wszym artykule poruszamy zakres zas­tosowa­nia prawa doty­czącego umowy najmu. W kole­jnych numer­ach napiszemy o cza­sie trwa­nia umowy najmu do celów hand­lowych, czyli pier­wszym okre­sie obe­j­mu­ją­cym dziewięć lat, o aspek­tach finan­sowych, rob­o­t­ach i prz­eróbkach w wyna­j­mowanym miejscu, cesji i pod­na­ję­ciu, zmi­anie właś­ci­ciela wyna­j­mowanej nieru­chomości oraz o przedłuże­niu umowy najmu możli­wym do wyko­na­nia trzykrot­nie, co daje nam całkow­ity czas trwa­nia maks. 36 lat. Porus­zona zostanie również dziedz­ina bardzo tech­niczna – odszkodowa­nia należne najemcy lokalu hand­lowego i pewne prawa stron na końcu umowy. Osoba, która prag­nie otworzyć sklep spoży­w­czy, restau­rację, zakład fryz­jer­ski, warsz­tat samo­chodowy lub jakikol­wiek inny punkt hand­lowy dzi­ała­jący w bezpośred­nim kon­tak­cie z klien­telą, pod­pisuje – jeśli nie ma ona włas­nego lokalu – umowę najmu lokalu do celów hand­lowych. Umowa najmu lokalu do celów hand­lowych podlega spec­jal­nym regułom, zawartym w „prawie o umowach najmu lokali do celów hand­lowych”. Nawet jeśli pisemna umowa zawarta między stron­ami nie jest zgodna z tymi regułami, podle­gają one zas­tosowa­niu. Z drugiej strony prawo doty­czące umów najmu lokalu do celów hand­lowych jest złożone i często konieczna jest inter­wencja zawodowego prawnika. Prawo doty­czy umów najmu lokali, które są przez­nac­zone za obopólną zgodą stron, do prowadzenia handlu detal­icznego lub do dzi­ałal­ności rzemieśl­nika będącego bezpośred­nio w kon­tak­cie z klien­telą. Trzeba przy­pom­nieć, że ist­nieją sytu­acje, w których można prowadzić dzi­ałal­ność hand­lową bez prawnej ochrony, którą daje umowa o najmie lokali do celów hand­lowych. Dochodzi do tego np. pod­czas wyna­j­mowa­nia kiosku z gaze­tami na stacji metra lub na dworcu, które to punkty hand­lowe prowadzi się w formie kon­cesji, ponieważ są to miejsca pub­liczne. Inny wyjątek to umowa mająca na celu prowadze­nie baru w klu­bie sportowym. Nawet jeżeli kon­trakt upraw­nia użytkown­ika do dodatkowej pracy na własne konto, nie stanowi umowy najmu lokalu do celów hand­lowych. Osoba, która rozpoczyna dzi­ałal­ność gospo­dar­czą, zwykle angażuje się finan­sowo na dłuższy okres, często zacią­ga­jąc poży­czkę w celu otwar­cia swo­jej dzi­ałal­ności, i w wypadku niepowodzenia ryzykuje bankructwo i naraże­nie przyszłości całej swo­jej rodziny. Ważne w tej sytu­acji jest więc zasięg­nię­cie wszel­kich pożytecznych rad. Trzeba również zwró­cić uwagę na fakt, że umowa najmu lokalu do celów hand­lowych nie musi być koniecznie zawarta na piśmie i pod­pisana przez oby­d­wie strony; może ona być zawarta ust­nie i jej ist­nie­nie będzie potwierd­zone dzi­ałal­noś­cią hand­lową. Hand­lowiec nie będzie miał prob­lemów z udowod­nie­niem, że użytkuje np. sklep i że płaci za to czynsz. Niem­niej jed­nak dużo prze­zorniejsze jest posi­adanie pisem­nej umowy. W ramach dzi­ałal­ności gospo­dar­czej ważne jest, żeby się upewnić, że jest ona zgodna z reglamen­tacją wydzi­ału urban­istyki. Ist­nieją budynki, których nie można użytkować do celów hand­lowych. Jeśli chcemy np. parter przez­nac­zony na mieszkanie przek­sz­tał­cić w restau­rację, musimy uprzed­nio otrzy­mać poz­wole­nie z wydzi­ału urbanistyki.

    Informacja dotycząca plików cookies. Pliki cookies są używane do prawidłowego działania tej strony. Oznacza to, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.Ustawienia te można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dowiedz się wiecej. Zamknij