Polityka cookies

Poniższa poli­tyka cook­ies określa zasady wyko­rzysty­wa­nia plików cook­ies (tj. ich prze­chowywa­nia na urządze­niu użytkown­ika i uzyski­wa­nia do nich dostępu) w ser­wisie www.prawowbelgii.pl („Serwis”).

Pliki cook­ies (tzw. ciasteczka) są niewielkimi plikami tek­stowymi wyko­rzysty­wanymi w związku z korzys­taniem z Ser­wisu przez użytkown­ika. Pliki takie są twor­zone i zapisy­wane w urządze­niu użytkown­ika (np. na kom­put­erze), zaś Ser­wis może uzyski­wać do nich dostęp. Pliki cook­ies, w zależności od rodzaju, są usuwane po zakończe­niu sesji przeglą­darki (tzw. sesyjne pliki cook­ies) lub po dłuższym okre­sie (tzw. trwałe pliki cook­ies). Więcej o sposo­bie funkcjonowa­nia plików cook­ies można dowiedzieć się np. na stronie http://pl.wikipedia.org/wiki/Cookies.

Użytkownik może udzielić bądź odmówić udzie­le­nia zgody na wyko­rzysty­wanie plików cook­ies poprzez ustaw­ienia swo­jej przeglą­darki. W zależności od uży­wanej przeglą­darki, może być dostępna także możli­wość określe­nia bardziej szczegółowych warunków prze­chowywa­nia plików cook­ies, np. poprzez blokowanie wyłącznie plików cook­ies wyko­rzysty­wanych przez poszczególne wit­ryny, blokowanie jedynie określonych plików cook­ies lub usunię­cie poje­dynczych plików cook­ies, które są już prze­chowywane w urządze­niu użytkown­ika. Jeżeli przeglą­darka użytkown­ika akcep­tuje określone pliki cook­ies, użytkownik wyraża zgodę na wyko­rzysty­wanie tych plików cook­ies, zgod­nie z odpowied­nimi przepisami pol­skiego prawa.

Dokładne instrukcje doty­czące sposobu określe­nia warunków prze­chowywa­nia są dostępne na stronach pro­du­centa lub dewel­opera opro­gramowa­nia, w szczególności:

PRZEGLĄDARKA STRONA INTERNETOWA PRODUCENTA/DEWELOPERA PRZEGLĄDARKI

Inter­net Explorer http://windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/download-ie

Mozilla Fire­fox http://www.mozilla.org/pl/firefox/

Google Chrome http://www.google.com/intl/pl/chrome/browser/

Opera http://www.opera.com/pl/

Brak zgody na wyko­rzysty­wanie plików cook­ies może spowodować, że część funkcjon­al­ności Ser­wisu nie będzie dzi­ałać poprawnie lub przes­tanie dzi­ałać. W celu korzys­ta­nia z pełnej funkcjon­al­ności Ser­wisu, zale­cane jest wyraże­nie zgody na prze­chowywanie i uzyski­wanie dostępu do plików cookies.

Pliki cook­ies mogą być wyko­rzysty­wane zarówno przez właś­ci­ciela, jak również przez inne pod­mioty. Pliki cook­ies pozwalają nam na dos­tosowanie Ser­wisu do oczeki­wań użytkowników.

Informacja dotycząca plików cookies. Pliki cookies są używane do prawidłowego działania tej strony. Oznacza to, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.Ustawienia te można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dowiedz się wiecej. Zamknij