La Cour de Cassation (Sąd Kasacyjny)

    Cour de Cas­sa­tion jest sądem powszech­nym najwyższej instancji kom­pe­tent­nym na tery­to­rium całego kraju. Sąd ten jest gwaran­tem przestrze­ga­nia prawa przez inne sądy.  Cour de Cas­sa­tion ma za zadanie sprawdzać, czy orzeczenia wydane przez sądy niższych instancji są zgodne z prawem, czy nie ma błędów pro­ce­dury lub złego zas­tosowa­nia prawa. Nie zaj­muje się nato­mi­ast stanem fak­ty­cznym. Sąd ma możli­wość odrzuce­nia skargi, wtedy wyrok zostaje upra­wom­oc­niony. Jeżeli nato­mi­ast Sąd Kasacyjny stwierdzi, iż prawo zostało pog­wał­cone, odsyła sprawę do sądu niższej instancji do ponownego roz­pa­trzenia. W Bel­gii Sąd Kasacyjny zna­j­duje się w Bruk­seli, składa się z trzech izb: izby karnej, izby pracy oraz izby cywilnej i gospodarczej.

    Informacja dotycząca plików cookies. Pliki cookies są używane do prawidłowego działania tej strony. Oznacza to, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.Ustawienia te można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dowiedz się wiecej. Zamknij