Le Juge de Paix (tzw. sędzia pokoju)

  Juge de Paix jest sędzią bliskim oby­wa­telowi, orzeka­ją­cym w drob­nych sprawach cywilnych, z wyłącze­niem spraw karnych. Roz­pa­truje wszys­tkie wnioski, których wartość nie przekracza 1.860 euro, oraz wnioski w niek­tórych sprawach, bez względu na ich wartość, takich jak:
  • umowy najmu lokali hand­lowych
  • umowy najmu lokali mieszkalnych
  • spory między współwłaś­ci­cielami oraz sąsi­adami
  • sep­a­racje przed roz­wo­dem
  • niek­tóre wnioski o alimenty

  Jeżeli wierzy­ciel z Pol­ski prag­nie odzyskać swój dług w wysokości 1.1250 euro w Bel­gii, powinien pozwać dłużnika do Juge de Paix pod warunk­iem, że sądy w Bel­gii są sądami właś­ci­wymi. Pon­adto Juge de Paix jest tzw. sędzią łaskawym. Może zarządzić obserwacje osób psy­chicznie chorych w przy­padku braku innych środ­ków, jeżeli stanowią zagroże­nie dla otoczenia, lub jeżeli ich stan zagraża zdrowiu i bez­pieczeństwu. Sędzia pokoju może wyz­naczyć również osobę zarządza­jącą majątkiem osób ubezwłas­nowol­nionych całkowicie lub częś­ciowo ze względu na ich stan zdrowia. Sędzia może dostar­czyć rodz­i­com poz­wole­nia na zarządzanie majątkiem ich nielet­nich dzieci.

  Informacja dotycząca plików cookies. Pliki cookies są używane do prawidłowego działania tej strony. Oznacza to, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.Ustawienia te można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dowiedz się wiecej. Zamknij