Le Tribunal Civil (sąd cywilny)

    Tri­bunal de Pre­mière Instance jest właś­ciwy w sprawach cywilnych, których wartość jest wyższa niż 1.860 euro, między innymi w spo­rach między osobami fizy­cznymi (fak­tury, prob­lemy w budowie nieru­chomości, odpowiedzial­ność cywilna, sprawy podatkowe) oraz rodzin­nych (uznanie ojcostwa, rozwód czy ochrona osób ubezwłas­nowol­nionych). Jeżeli pol­ska firma prag­nie pozwać klienta bel­gi­jskiego, który nie ma sta­tusu hand­lowca, sąd ten będzie właś­ciwy. Jest również sądem apela­cyjnym od orzeczeń Juge de Paix, gdy wartość sporu przekracza 1.240 euro. Prze­wod­niczący sądu orzeka w sprawach bardzo pil­nych na pod­stawie jed­nos­tron­nego wniosku oraz w sprawach pil­nych tym­cza­sowych. Jego decyzja będzie miała charak­ter tym­cza­sowy, bądź będzie miała charak­ter wyz­nacza­jący inne środki (np. wyz­nacze­nie rzec­zoz­nawcy od nieru­chomości). Sędzia jest również kom­pe­tentny w egzekucji orzeczeń dot. nieruchomości.

    Informacja dotycząca plików cookies. Pliki cookies są używane do prawidłowego działania tej strony. Oznacza to, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.Ustawienia te można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dowiedz się wiecej. Zamknij