Le Tribunal de Commerce (sąd gospodarczy)

    Rozpoz­naje on spory wyłącznie hand­lowe, w zakre­sie prowad­zonej dzi­ałal­ności gospo­dar­czej, gdy wartość sporu przekracza 1.860 euro. Jest on również kom­pe­tentny w postępowa­niu upadłoś­ciowym oraz w przy­padku sporów między akcjonar­iuszami spółki. Tri­bunal de Com­merce jest sądem drugiego stop­nia od wyroków Juge de Paix w spo­rach gospo­dar­czych (najem hand­lowy, niewielkie wierzytel­ności). Tri­bunal de Com­merce jest złożony z sędz­iów zawodowych jak i osób reprezen­tu­ją­cych świat biz­nesu (tzw. juges con­sulaires). Każda izba liczy jed­nego sędziego zawodowego oraz dwóch przed­siębior­ców. Prezes sądu jest odpowiedzialny za orzekanie w sprawach pil­nych wyda­jąc tym­cza­sowe orzeczenia. Jeżeli pol­ska spółka chce pozwać swo­jego klienta (firmę bądź osobę prowadzącą dzi­ałal­ność gospo­dar­czą), sąd ten będzie właś­ciwy dla sporów, których wartość przekracza 1.860 euro.

    Informacja dotycząca plików cookies. Pliki cookies są używane do prawidłowego działania tej strony. Oznacza to, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.Ustawienia te można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dowiedz się wiecej. Zamknij