Le Tribunal du Travail (sąd pracy)

  Tri­bunal du Tra­vail w Bel­gii roz­pa­truje między innymi następu­jące wnioski:
  • roszczenia wynika­jące z umowy o pracę
  • spory między pra­cown­ikami
  • roszczenia cywilne wynika­jące z nieprzestrze­ga­nia prawa pracy, w tym spory dot. zła­ma­nia tajem­nicy    przed­siębiorstwa
  • sprawy związane w ubez­pieczeni­ami społecznymi dot. osób zatrud­nionych bądź prowadzą­cych dzi­ałal­ność gospodarczą

  Jego skład jest mieszany, złożony z jed­nego sędziego zawodowego oraz dwóch nieza­wodowych (juges soci­aux), reprezen­tu­ją­cych pra­co­dawcę z jed­nej strony oraz pra­cown­ików z drugiej. Od wyroków sądów pracy zawsze można się odwołać, bez względu na charak­ter oraz wartość wniosku (przed Cour du Tra­vail). Jeżeli pol­ska firma deleguje swoich pra­cown­ików do pracy w Bel­gii bez ure­g­u­lowa­nia ich sta­tusu, sąd pracy będzie właś­ci­wym sądem. Jeżeli pon­adto łamanie prawa będzie dot. przestępstwa na pod­stawie karnego kodeksu pracy, wtedy zwołany będzie również sad karny. Prezes sądu jest odpowiedzialny za orzekanie w sprawach pil­nych wyda­jąc tym­cza­sowe orzeczenia.

  Informacja dotycząca plików cookies. Pliki cookies są używane do prawidłowego działania tej strony. Oznacza to, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.Ustawienia te można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dowiedz się wiecej. Zamknij