Analiza sprawy i orzeczenie

    Kazus: Pol­ska spółka otrzy­muje fak­turę w wysokości 10.000 € od bel­gi­jskiej firmy i nie płaci za nią, wys­tosowu­jąc zas­trzeże­nia. Bel­gi­jska spółka postanawia wnieść sprawą do sądu za pomocą pozwu. Pol­ska spółka kon­tes­tuje właś­ci­wość sądów w Bel­gii, prawo właś­ciwe stosowane w przy­padku sporu oraz wyko­nanie zobow­iązań przez stronę bel­gi­jską. W tym przy­padku adwokaci redagują zazwyczaj stanowiska (jedna, kilka bądź kilka­naś­cie stron), które zaw­ier­ają następu­jące części : przed­miot sprawy, opis fak­tów, rozważanie kwestii prawnych oraz dys­pozy­cje. Przed­miotem sporu jest lista wniosków wszys­t­kich stron. Chodzi o powtórze­nie dys­pozy­cji. Opis fak­tów zaw­iera stan fak­ty­czny doty­czy relacji hand­lowych między stron­ami, jak zaczęły się relacje, jak zaczął się spór itp., bez porusza­nia kwestii prawnych. Dyskusja prawna doty­czy kwestii prawnych, wchodzą­cych w zakres prawa między­nar­o­dowego pry­wat­nego o właś­ci­wości sądów bel­gi­js­kich, właś­ci­wości prawa itd. Dys­pozy­cja jest częś­cią stanowiska ‚w której strona infor­muje co jest przed­miotem sprawy. Strony wymieni­ają miedzy sobą swoje stanowiska w sprawie w ter­mi­nach, których należy przestrze­gać. W razie nie przestrze­ga­nia daty złoże­nia stanowiska, nie będzie ono brane pod uwagę. W zasadzie ogól­nej, pozwany ma np. miesiąc czasu, aby odpowiedzieć na pozew w tzw. głównym pisem­nym stanowisku strony. Powód ma następ­nie miesiąc, aby odpowiedzieć na stanowisko. Potem pozwany w ciągu 15 dni może złożyć dodatkowe stanowisko w sprawie oraz powód ma kole­jne 15 dni na złoże­nie swo­jego stanowiska. Ostat­nie zdanie należy do pozwanego, który składa w sądzie stanowisko pod­sumowu­jące w ciągu następ­nych 15 dni. Kiedy sprawa jest w fazie anal­izy, strony wraz z adwokatami staw­iają się w sądzie na rozprawie, w celu wysłucha­nia stanowisk każdej ze stron, na pod­stawie złożonych stanowisk pisem­nych. W niek­tórych sądach, data wyz­nac­zona może być odd­alona nawet o miesiące, co wynika z nawału pracy w sądach. Zazwyczaj orzeczenia sądu są wydawane w ciągu miesiąca. Zdarza sie nato­mi­ast czekać znacznie dłużej na orzecze­nie, z powodu braku sędz­iów w Bel­gii. Orzeczenia sądów są zawsze całkowicie uza­sad­nione oraz wysyłane w całości stronom, bądź ich adwokatom.

    Informacja dotycząca plików cookies. Pliki cookies są używane do prawidłowego działania tej strony. Oznacza to, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.Ustawienia te można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dowiedz się wiecej. Zamknij