Pierwsza rozprawa (rozprawa wprowadzająca)

    Kazus 1: Spółka bel­gi­jska otrzy­muje fak­turę w wysokości 10.000 € od pol­skiej firmy i nie płaci za nią, wys­tosowu­jąc zas­trzeże­nia. Pol­ska spółka postanawia wnieść sprawę do sądu za pomocą pozwu.
    Art. 735 bel­gi­jskiego kodeksu postępowa­nia sądowego przewiduje, iż na wniosek powoda w pozwie kwes­tia dot. wierzytel­ności niekon­testowanej może być roz­pa­tr­zona w przyspies­zonej pro­ce­durze, tzn. już na pier­wszej rozprawie. Kwes­tia kon­tes­tacji wierzytel­ności jest roz­pa­try­wana przez sędziego. W przy­padku niekon­testowanej wierzytel­ności, jeżeli bel­gi­jska spółka stawia sie na pier­wszej rozprawie, ale nie wnosi sprze­ciwu bądź gdy nie stawia sie na rozprawie, sąd orzeknie, iż musi zapłacić kwotę.

    Kazus 2: Pol­ska spółka otrzy­muje fak­turę w wysokości 10.000 € od bel­gi­jskiej firmy i nie płaci za nią, wys­tosowu­jac zas­trzeże­nia. Bel­gi­jska spółka postanawia wnieść sprawę do sądu za pomocą pozwu.
    W przy­padku, gdy wierzytel­ność jest kon­testowana, sprawa jest odsyłana do innej izby sądu, aby można było poprowadzić sprawę. W tym przy­padku zazwyczaj są ustalone ter­miny wymi­any stanowisk, aby strony mogły wymienić swoje mate­ri­ały oraz stanowiska.

    Informacja dotycząca plików cookies. Pliki cookies są używane do prawidłowego działania tej strony. Oznacza to, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.Ustawienia te można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dowiedz się wiecej. Zamknij