Wniesienie sprawy do sądu w Belgii

    Kazus 1: Pol­ska spółka wnosi sprawę do sądu prze­ci­wko spółce bel­gi­jskiej za pomocą pozwu

    W Bel­gii ist­nieje kilka możli­wości wszczę­cia postępowa­nia sądowego: za pomocą pozwu, dobrowol­nego staw­ienia się na rozprawie, bądź za pomocą wniosku. Niem­niej jed­nak, jeżeli prawo nie stanowi inaczej, sprawa jest kierowana do sądu za pomocą pozwu. Pozew jest zazwyczaj pisany przez adwokata oraz przesyłany do wiado­mości pozwanego przez komornika. Pozew musi zaw­ierać infor­ma­cje o powodzie, pozwanym, celu akcji, musi również wskazać kom­pe­tent­nego sędziego oraz datę i godz­inę rozprawy. Bel­gi­jski kodeks postepowa­nia przewiduje, iż pozew musi byc wys­tosowany w ciągu 8 dni w przy­padku staw­ienia sie na rozprawie roz­pa­tru­jącej kwestie fak­ty­czne i prawne (art. 77 kodeksu postępowa­nia) oraz 2 dni w przy­padku staw­ienia sie przed prze­wod­niczą­cym sądu (art.1035 ww. Kodeksu). Pozew dostar­c­zony pol­skiej spółce 5 wrześ­nia 2012 r. poz­woli na ustal­e­nie ter­minu pier­wszej rozprawy najw­cześniej na 14 wrześ­nia 2012 r. Należy pod­kreślić rolę komornika w ramach postępowa­nia sądowego. Komornik ma monopol na dostar­czanie pozwów. Jego inter­wencja pociąga za soba koszty, z których należy sie rozliczyć na końcu postępowa­nia. Koszty te mogą być zwró­cone przez stronę, która prze­grała pro­ces oraz która musi ponieść koszty sądowe.

    Kazus 2: Bel­gi­jska spółka pozywa pol­ską spółkę przed sądem w Bel­gii za pomocą pozwu.

    Jeżeli pozwany mieszka w Polsce, pozew musi być dostar­c­zony do pol­skiej spółki, tak jak przewiduje roz­porządze­nie Par­la­mentu Europe­jskiego i Rady (WE) 1393/2007 z 13 listopada 2007 r. w sprawie doręcza­nia w Państ­wach Członkows­kich sądowych i poza­są­dowych doku­men­tów w sprawach cywilnych i hand­lowych, które anu­luje roz­porządze­nie 1348/2000. Pozew musi być przetłu­mac­zony na j. pol­ski oraz musi zaw­ierać infor­ma­cje dot. powoda, pozwanego, przed­miotu pozwu oraz wskazać sędziego oraz datę i godz­inę rozprawy. Jeżeli pozwanym jest spółka mająca swoją siedz­ibę w Polsce, ter­min wiążący od momentu dostar­czenia pozwu jest wydłużony o 30 dni, aby pozwany mógł zor­ga­ni­zować swoją obronę (art. 55 bel­gi­jskiego kodeksu postępowa­nia). Jeżeli przykład­owo siedz­iba pozwanego zna­j­duje sie w Polsce, pozew dostar­c­zony 5 wrześ­nia 2012 r. poz­woli ustalić ter­min rozprawy na najw­cześniej 15 października 2012 r.

    Informacja dotycząca plików cookies. Pliki cookies są używane do prawidłowego działania tej strony. Oznacza to, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.Ustawienia te można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dowiedz się wiecej. Zamknij