Wybór języka postępowania sądowego

  W Bel­gii sa 3 języki ofic­jalne: fran­cuski, nider­landzki oraz niemiecki. Dlat­ego też wybór języka postępowa­nia jest zasad­niczy. Wybór będzie zależał od miejsca zamieszka­nia pozwanego. Zasady dot. użytkowa­nia poszczegól­nych języków są bardzo zaw­iłe, szczegól­nie w Bruk­seli, gdzie obow­iązują 2 języki ofic­jalne: fran­cuski i niderlandzki.

  Kazus 1: Pol­ska spółka pozywa bel­gi­jską spółkę przed sądem gospo­dar­czym w Antwer­pii.
  Pro­ce­dura będzie prowad­zona w j. nider­landzkim, tzn. pozew oraz wszys­tkie mate­ri­ały w sprawie muszą być napisane po nider­landzku. Mate­ri­ały po pol­sku muszą być przetłu­mac­zone na j. niderlandzki.

  Kazus 2: Pol­ska spółka pozywa bel­gi­jska spółkę przed sądem gospo­dar­czym w Liege.
  Pro­ce­dura będzie prowad­zona w j. fran­cuskim, tzn. pozew oraz wszys­tkie mate­ri­ały w sprawie muszą być napisane po fran­cusku. Mate­ri­ały w j. pol­skim muszą być przetłu­mac­zone na j. francuski.

  Kazus 3: Bel­gi­jska spółka pozywa pol­ską spółkę przed sąd gospo­dar­czy w Bruk­seli.
  W tym przy­padku postępowanie musi sie odbyć w j. fran­cuskim bądź nider­landzkim. Spółka bel­gi­jska może wybrać język postępowa­nia zgod­nie z obow­iązu­ją­cymi regułami dot. ofic­jal­nych języków wBruk­seli. Prawo przewiduje okoliczności, w których można wnieść o zmi­anę języka postępowa­nia (np. w Bruk­seli można odesłać sprawę z izby nider­landzko­języ­cznej do fran­cusko­języ­cznej tego samego sądu).

  Informacja dotycząca plików cookies. Pliki cookies są używane do prawidłowego działania tej strony. Oznacza to, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.Ustawienia te można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dowiedz się wiecej. Zamknij