Polska spółka jest w sporze ze spółką belgijską nie będąc wiązana klauzulą wyznaczającą właściwość sądu

  Kazus 1: Bel­gi­jska spółka nabyła towar od pol­skiej spółki, który dostar­c­zono do Bruk­seli. Bel­gi­jska spółka złożyła zamówie­nie przez tele­fon a spółka pol­ska wysłała fak­turę bez odwołań do ogól­nych warunków sprzedaży oraz do klauzuli dot. właś­ci­wości sądu.

  Jeżeli zarówno pol­ska jak i bel­gi­jska spółka nie są wiązane jakąkol­wiek klauzulą, właś­ci­wość sadu jest wyz­nac­zona w roz­porządze­niu (WE)nr 44/2001 z 22 grud­nia 2000 r. w sprawie jurys­dykcji i uznawa­nia orzeczeń sądowych oraz ich wykony­wa­nia w sprawach cywilnych i hand­lowych (roz­porządze­nie Bruk­sela I). Artykuł 2 roz­porządzenia ustanawia zasadę, że osoby mające miejsce zamieszka­nia na tery­to­rium Państwa Członkowskiego mogą być pozy­wane, nieza­leżnie od ich oby­wa­telstwa, przed sądy tego Państwa Członkowskiego. Roz­porządze­nie przewiduje wyjątki. Na przykład osoba, która ma miejsce zamieszka­nia na tery­to­rium Państwa Członkowskiego (Pol­ska), może być pozwana w innym Państ­wie Członkowskim (Bel­gia), jeżeli przed­miotem postępowa­nia jest umowa lub roszczenia wynika­jące z umowy — przed sąd miejsca, gdzie zobow­iązanie zostało wyko­nane albo miało być wyko­nane.
  Tak więc, w przy­padku braku umowy (tzn. klauzuli wyz­nacza­jącej sąd właś­ciwy), art. 5–1-b roz­porządzenia 44/2001 przewiduje, iż miejscem dla sprzedaży towaru jest miejsce w Państ­wie członkowskim, w którym rzeczy te zgod­nie z umową zostały dostar­c­zone albo miały być dostar­c­zone (czyli w Bruk­seli, Bel­gii). W każdym przy­padku sądy w Bruk­seli są właściwe.

  Kazus 2: Spółka bel­gi­jska nabyła mate­ri­ały oświ­etle­niowe od pol­skiego pro­du­centa, który dostar­czył je do Bruk­seli. Pol­ska spółka wys­taw­iła fak­turę bez ogól­nych warunków sprzedaży, które wyz­nacza­łyby właś­ciwy sąd. Następ­nie mate­ri­ały zostały sprzedane dalej, innej bel­gi­jskiej spółce, która zain­stalowała je w swoich biu­rach i które są praw­dopodobną przy­czyną pożaru.

  Biuro spółki A, w którym to zostało zain­stalowane oświ­etle­nie uległo pożarowi, a raport rzec­zoz­nawcy, sporząd­zony na zlece­nie tejże spółki, wykazał, iż oświ­etle­nie było przy­czyną pożaru. Spółka więc postanawia pozwać do sądu spółkę B, która sprzedała spółce A mate­ri­ały oświ­etle­niowe, w celu wyz­naczenia rzec­zoz­nawcy sądowego, który by stwierdził w sposób kon­tradyk­to­ryjny przy­czyny pożaru oraz wartość szkód. Nat­u­ral­nie, spółka B zwróci się prze­ci­wko pol­skiemu pro­du­cen­towi oraz wniesie o włącze­nie go do sprawy, aby raport rzec­zoz­nawcy sądowego wiązał również pol­ską firmę. W tym przy­padku spółka B musi pozwać pol­skiego pro­du­centa na zasadzie tzw. inter­wencji w postępowa­niu, zgod­nie z art. 6–2 roz­porządzenia (WE) nr 44/2001 w sprawie jurys­dykcji i uznawa­nia orzeczeń sądowych oraz ich wykony­wa­nia w sprawach cywilnych i hand­lowych. Roz­porządze­nie przewiduje, iż osoba mająca miejsce zamieszka­nia na tery­to­rium Państwa Członkowskiego może być również pozwana w sprawach doty­czą­cych powództwa z tytułu ręko­jmi, gwarancji lub powództwa inter­wen­cyjnego – przed sąd, przed którym toczy się główne postępowanie. Pon­adto, art. 31 roz­porządzenia (WE) nr 44/2001 przewiduje, iż wniosek o zas­tosowanie środ­ków tym­cza­sowych, włącznie ze środ­kami zabez­piecza­ją­cymi, przewidzianych w prawie Państwa Członkowskiego, może zostać wnie­siony do sądu tego Państwa także wów­czas, gdy na pod­stawie niniejszego roz­porządzenia sprawa główna należy do jurys­dykcji sądu innego Państwa Członkowskiego. Jedyną możli­woś­cią, aby bel­gi­jski sędzia nie był właś­ci­wym sędzią w tym sta­dium, byłaby klauzula wyz­nacza­jąca właś­ci­wość sądu (np. klauzula umowna wyz­nacza­jąca właś­ci­wość sądów pol­s­kich bądź bel­gi­js­kich w przy­padku sporu). Inną możli­woś­cią jest zacz­erp­nię­cie z art. 6–2 in fine, według którego, właś­ci­wość sądu nie może być uznana, jeżeli powództwo o inter­wencję zostało wyko­nane jedynie w celu ominię­cia sądu właś­ci­wego. Hipoteza ta mimo swego ist­nienia na papierze jest bardzo rzadko stosowana przez sąd.

  Informacja dotycząca plików cookies. Pliki cookies są używane do prawidłowego działania tej strony. Oznacza to, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.Ustawienia te można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dowiedz się wiecej. Zamknij