Prawo właściwe stosowane przed belgijskiego sędziego

  Kazus 1: Pol­ska oraz bel­gi­jska spółka pod­pisały umowę sprzedaży towaru w 2010 r., w której wyz­nac­zono prawo pol­skie jako prawo właś­ciwe stosowane do tej umowy.

  W chwili, gdy wiadomo, iż bel­gi­jskie sądy są właś­ciwe dla sprawy (np. na pod­stawie art. 5–1-b roz­porządzenia (WE) nr 44/2001, pojawia się kwes­tia prawa właś­ci­wego stosowanego w sto­sunkach między stron­ami. Jest całkiem możliwe, aby bel­gi­jski sędzia był zmus­zony zas­tosować pol­skie prawo. Aby zrozu­mieć jak można znaleźć się w takiej sytu­acji, należy powołać się na roz­porządze­nie Par­la­mentu Europe­jskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czer­wca 2008 r. w sprawie prawa właś­ci­wego dla zobow­iązań umownych (Rzym I), w przy­padku umów zawartych po 19 grud­nia 2009 r. Artykuł 3 roz­porządzenia przewiduje, iż umowa podlega prawu wybranemu przez strony. Wybór prawa jest doko­nany wyraźnie lub w sposób jed­noz­naczny wynika z postanowień umowy lub okoliczności sprawy. Strony mogą dokonać wyboru prawa właś­ci­wego dla całej umowy lub tylko dla jej części. W tej sytu­acji, nawet jeśli sąd w Bel­gii jest właś­ciwy, bel­gi­jski sędzia będzie zmus­zony zas­tosować pol­skie prawo. Jeżeli pol­skie prawo jest właś­ciwe a sprawa doty­czy między­nar­o­dowej sprzedaży towarów, bel­gi­jski sędzia będzie musiał się oprzeć na Kon­wencji ONZ o umowach między­nar­o­dowej sprzedaży towarów (ang. CISG), raty­fikowanej 11 kwiet­nia 1980 r., obow­iązu­jącej zarówno w Bel­gii jak i w Polsce. Kon­wencja ONZ przewiduje między innymi czas, w którym można zgłosić kon­tra­hen­towi, iż towar dostar­c­zony jest niewłaś­ciwy. Jedyne kwestie prawne, które nie są poruszane w Kon­wencji ONZ są zawarte w innych umowach między­nar­o­dowych (np. Kon­wencja w sprawie przedawnień w umowach między­nar­o­dowej sprzedaży, pod­pisana w Nowym Jorku 14 czer­wca 1974 r., która również została raty­fikowana przez Bel­gię oraz Pol­skę), bądź w pol­skim sys­temie prawnym (np. w przy­padku umowy, która nie jest objęta Kon­wencją ONZ).

  Kazus 2: Bel­gi­jska spółka nabyła mate­ri­ały oświ­etle­niowe od pol­skiego pro­du­centa, który dostar­czył mate­ri­ały do Bruk­seli. Pol­ska firma wys­taw­iła fak­turę bez ogól­nych warunków sprzedaży, które wyz­naczyłyby właś­ciwy sąd. Raport rzec­zoz­nawcy wykazał, iż budowa oświ­etle­nia była przy­czyną pożaru w biurze spółki trze­ciej, która pozywa pol­skiego pro­du­centa doma­ga­jąc się odszkodowania.

  W takim przy­padku roz­porządze­nie Par­la­mentu Europe­jskiego i Rady z 11 lipca 2007 r. (WE) 864/2007 w sprawie prawa dla zobow­iązań poza­u­mownych (Rzym II) przewiduje, iż za wyjątkiem postanowień wynika­ją­cych z tego roz­porządzenia, prawem właś­ci­wym dla zobow­iąza­nia poza­u­mownego wynika­jącego ze szkody jest prawo Państwa, w którym miała miejsce szkoda, bez względu na Państwo, w którym zaist­ni­ała przy­czyna szkody oraz bez względu na Państwa na tere­nie których są widoczne skutki szkody. (art. 4–1). Pon­adto, artykuł 5–1-a przewiduje, iż prawem właś­ci­wym stosowanym do zobow­iązań poza­u­mownych, wynika­ją­cych ze szkody pro­duktu, jest prawo Państwa, w którym osoba poszkodowana miała swoje miejsce zamieszka­nia w dniu szkody, jeżeli pro­dukt był w handlu w tym Państ­wie. W tym przy­padku sędzia zas­to­suje prawo bel­gi­jskie. Należy mieć na uwadze, iż bel­gi­jski sąd gospo­dar­czy mógłby być kom­pe­tentny na pod­stawie
  roz­porządzenia (WE) nr 44/2001. Artykuł 5–3 przewiduje, iż osoba, która ma miejsce zamieszka­nia na tery­to­rium Państwa Członkowskiego, może być pozwana w innym Państ­wie Członkowskim, jeżeli przed­miotem postępowa­nia jest czyn niedoz­wolony lub czyn podobny do czynu niedoz­wolonego albo roszczenia wynika­jące z takiego czynu — przed sąd miejsca, gdzie nastąpiło lub może nastąpić zdarze­nie wywołu­jące szkodę.

  Informacja dotycząca plików cookies. Pliki cookies są używane do prawidłowego działania tej strony. Oznacza to, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.Ustawienia te można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dowiedz się wiecej. Zamknij