System sądownictwa w Belgii

    Sys­tem sądown­iczy w Bel­gii jest pirami­d­owy, biorąc pod uwagę podzi­ały tery­to­ri­alne. Najm­niejszą jed­nos­tką jest tzw. can­ton, czyli rejon. Każdy rejon posi­ada swo­jego sędziego pokoju (Juge de Paix). W całym kraju jest ich 187. Kilka rejonów tworzy okręg (arrondisse­ment). Na tym szczeblu zna­j­dują się Tri­bunal de Police, Tri­bunal de Pre­mière Instance, Tri­bunal de Com­merce i Tri­bunal du Tra­vail oraz Tri­bunal d’arrondissement. W chwili obec­nej w Bel­gii jest 27 okręgów. Kilka okręgów tworzy zakres kom­pe­tencji sądu apela­cyjnego. W Bel­gii jest 5 sądów apela­cyjnych oraz 5 sądów pracy, w Bruk­seli, Antwer­pii, Gan­dawie, Liege i Mons. Są one właś­ciwe odpowied­nio dla regionów Bra­bancji fla­mandzkiej, Walonii, Bruk­seli, Antwer­pii oraz Lim­bourg, Flan­drii wschod­niej oraz zachod­niej, Liege, Namur, Luk­sem­burga oraz Hain­aut. Pon­adto każda prow­incja oraz Bruk­sela posi­ada jeden sąd orzeka­jący w naj­cięższych sprawach karnych (Cour d’assises). Cour de Cas­sa­tion jest włas­ciwy dla całego kraju.

    Informacja dotycząca plików cookies. Pliki cookies są używane do prawidłowego działania tej strony. Oznacza to, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.Ustawienia te można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dowiedz się wiecej. Zamknij