Tymczasowa wykonalność belgijskiego orzeczenia

    Kazus 1: Pol­ska spółka została skazana zaocznie przez sąd gospo­dar­czy w Bruk­seli na zapłatę bel­gi­jskiej spółce kwoty 10.000 € zwięk­szonej o odsetki. Roz­porządze­nie (WE) nr 805/2004 Par­la­mentu Europe­jskiego i Rady z 21 kwiet­nia 2004 r. w sprawie utworzenia Europe­jskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezs­pornych pozwala bel­gi­jskiej spółce ubie­gać się o ów tytuł egzekucyjny, jeżeli pol­ska strona nie pojawia się przed sądem w Bel­gii. Tytuł Egzekucyjny powoduje, iż orzecze­nie bel­gi­jskiego sądu jest naty­ch­mi­as­towo uznane oraz wykony­walne na tery­to­rium Pol­ski bez konieczności pod­dawa­nia go pro­ce­durze exe­quatur. Jeżeli pol­ska spółka decy­duje się, aby zak­wes­t­ionować orzecze­nie, będące przed­miotem tytułu egzekucyjnego, nie wstrzy­muje to postępowa­nia egzekucyjnego.

    Kazus 2: Pol­ska spółka została skazana zaocznie przez sąd gospo­dar­czy w Bruk­seli na zapłatę bel­gi­jskiej spółce kwoty 10.000 € zwięk­szonej o odsetki. Sąd w Bel­gii przyz­naje tym­cza­sową wykon­al­ność orzeczenia. W tym przy­padku wierzytel­ność została kon­testowana przez pol­ską stronę, która mimo wszys­tko jest zobow­iązana do zapłaty 10.000 euro bel­gi­jskiej spółce. Z powodu kon­tes­tacji wnie­sionej przed bel­gi­jskim sądem, bel­gi­jska spółka nie może uzyskać Europe­jskiego Tytułu Egzekucyjnego. Nato­mi­ast bel­gi­jska spółka może wnieść, aby orzecze­nie było wykon­alne tym­cza­sowo i wszcząć postępowanie exe­quatur w Polsce, aby orzecze­nie uzyskało tym­cza­sowy sta­tus wykon­al­ności w Polsce, mimo kon­tes­tacji ze strony polskiej.

    Informacja dotycząca plików cookies. Pliki cookies są używane do prawidłowego działania tej strony. Oznacza to, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.Ustawienia te można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dowiedz się wiecej. Zamknij