Wybrane przykłady ostanich spraw

Obsługa prawna inwest­y­cji na rynku nieru­chomości (15 mln. EUR)

Dla naszego zagranicznego Klienta real­izu­jemy obsługę prawną inwest­y­cji w nieru­chomości na tere­nie Bel­gii. Wartość inwest­y­cji Klienta na rynku wynosi ok. 15 mln EUR.

Reprezen­tacja w postępowa­niu sądowym (2 mln. EUR)

Reprezen­tu­jemy w postępowa­niu sądowym pol­ską firmę z sek­tora prze­mysłu stalowego. W sporze o wartości rzędu 2.000.000 euro obec­nych jest kilka­naś­cie stron z Bel­gii oraz innych państw europejskich.

Reprezen­tacja w postępowa­niu przed sądem gospo­dar­czym (1 mln. EUR)

Reprezen­tu­jemy pol­ską firmę w postępowa­niu przed sądem gospo­dar­czym (sek­tor odnaw­ial­nych źródeł energii). Spór prze­ci­wko kon­tra­hen­towi z Bel­gii ma wartość około 1.000.000 euro.

Doradztwo podatkowe oraz doradztwo w zakre­sie prawa spółek i prawa społecznego

Dla pol­s­kich firm, prowadzą­cych dzi­ałal­ność na tere­nie Bel­gii, świad­czymy usługi doradztwa podatkowego oraz doradztwa w zakre­sie spółek i prawa społecznego.

Reprezen­tacja prawna przed sądami w Belgii

Reprezen­tu­jemy prawnie pol­ską pub­liczną spółkę trans­portową w skom­p­likowanym sporze, w którym uczest­niczyło kilka stron z Europy (również spoza Unii Europejskiej).

Reprezen­tacja prawna pol­s­kich spółek z różnych sektorów

Reprezen­tu­jemy przed sądami w Bel­gii pol­skie spółki z różnych sek­torów (m.in. pro­dukcji mebli, mate­ri­ałów budowlanych, rolniczo-spożywczych, met­alur­gicznych). Wartość sporów z kon­tra­hen­tami to od kilku­nastu do kilkuset tysięcy euro.

Informacja dotycząca plików cookies. Pliki cookies są używane do prawidłowego działania tej strony. Oznacza to, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.Ustawienia te można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dowiedz się wiecej. Zamknij